Jan van Arkel
Kamper Almanak
Drukkerij Zalsman
Geschiedenis Almanak
Wereldspaardag
Prijscouranten
Philippus Zalsman

De Kamper Almanak, waarvan thans, met medewerking van de Vereeniging “Kampen Vooruit” de eerste jaargang verschijnt, kan – vooral na het verdwijnen van een vroegere dergelijke uitgave – geacht worden in een bestaande behoefte te voor­zien.

Deze Almanak toch zal trachten een vraagbaak te zijn, die men kan raadplegen omtrent vele dingen, die de stad Kampen betreffende, waarmede men dagelijks in aanraking komt, en omtrent bijzonderheden, die men anders niet zo gemakkelijk te weten kan komen.

Bovenstaande is te lezen in de Kamper Almanak 1928. Na een periode zon­der almanak in Kampen, nam uitgeverij/drukkerij Zalsman samen met de vereniging “Kampen Vooruit” (de voorloper van de huidige VW) in 1928 het initiatief tot het uitgeven van een nieuwe jaarlijks te ver­schijnen almanak.

Kamper Boekhandel en Steendrukkerij Ph. Zalsman

De uitgave van de Kamper Almanak in 1928 was een initiatief van Philippus Zalsman (1870-1954) die in 1910 de drukkerij van zijn vader overnam Hij veranderde de naam van de firma in Kamper Boekhandel en Steendrukkerij Ph. Zalsman. De nadruk kwam te liggen op fraai verzorgd drukwerk, zoals kunstzinnig vormgegeven studentenalmanakken en jaarboekjes voor militairen, twee bevolkingsgroepen die een belangrijke rol vervulden in Kampen.

Maatschappelijk gezien heeft Zalsman jr. zijn sporen verdiend in het culturele leven van de stad Kampen, vooral op het terrein van de muziekbeoefening. Ook de Stichting Campen, een instelling die zich beijverde voor het behoud van de materiële cultuur van de stad, vond in hem een belangrijke pleitbezorger.

Ph. Zalsman nam – samen met de Vereeniging Kampen Vooruit – het initiatief tot de uitgave van de Kamper Almanak.

De uitgave van deze Kamper Almanak kan beschouwd worden als de voortzetting van Walkate ‘s prijscouranten. In zekere zin is het ook een voorzetting van de 19de-eeuwse Kamper (schrijf)almanakken omdat Zalsman naast de maatschappelijke- en gemeentelijke informatie ook cultuurhistorische informatie over de stad opnam in de almanak. De Kamper Almanak nieuwe stijl was, net als zijn 19de-eeuwse voorgangers, een commerciële uitgave. Om de kosten te dekken stond hij vol advertenties. Het faillissement van de Kamper Boaz-bank in 1931 – die de firma Zalsman hard trof – en de doorzettende economische crisis van de jaren dertig noopten hem met bloedend hart te stoppen met deze uitgave.

 

Gelukkig werd zijn initiatief overgenomen door de toenmalige directeur van de Nutsspaarbank, Frans Walkate. Hij liet de Almanak elk jaar op Wereldspaardag gratis uitreiken als premie voor trouwe spaarders. In principe konden daardoor alleen spaarders van de Nutsspaarbank Kampen in het bezit komen van de gewilde uitgave. De Almanak kreeg daardoor iets exclusiefs. Zalsman bleef wel de drukker. Het jaarlijkse ritueel voorafgaande aan de uitgifte – komt alles op tijd in orde, ziet alles er verzorgd genoeg uit, is de inhoud boeiend voor een breed en geïnteresseerd publiek – kon hij tot op vergevorderde leeftijd niet missen. Inhoud en uiterlijk ondergingen slechts kleine veranderingen na de overname. Zo prijkte vanaf de Kamper Almanak 1936/1937 een foto van de spaarbankgebouw aan de Burgwal op de omslag en verdwenen de advertenties in het binnenwerk.