Jan van Arkel
Kamper Almanak
Drukkerij Zalsman
Geschiedenis Almanak
Wereldspaardag
Prijscouranten

Wereldspaardag

Wereldspaardag bestaat al sinds 1924 en is bedoeld om mensen wereldwijd bewust te maken van het belang van sparen. Reeds in 1909 hield Frans Walkate een pleidooi voor het maken van gepaste en bescheiden reclame in de lokale pers. Het maken van propaganda was overigens niet nieuw onder de spaarbanken. De Spaarbank Amsterdam gaf al in 1860 brochures en aanplakbiljetten uit en plaatste advertenties in de lokale pers. In Rotterdam gebeurde hetzelfde. Het gros van de spaarbanken deed echter weinig op dit terrein.

Ondanks het pleidooi van Walkate toonde ook de Spaarbankbond aanvankelijk nauwelijks initiatieven. . Vanaf 1924 begon Nederlandsche Spaarbankbond steeds meer activiteiten te ontplooien op het gebied van de reclame. De Wereldspaardag vervulde daarin een hoofdrol. In dat jaar vond in Milaan het eerste internationale spaarbankcongres plaats. Daar werd opgeroepen het sparen in bredere kring onder de aandacht te brengen.

De Spaarbankdag werd in 1931 wegens groot succes uitgebreid tot een Spaarbankweek. De spaarbanken organiseerden allerlei activiteiten om het sparen onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Ze plaatsten advertenties in de plaatselijke pers en gaven spaarbankboekjes uit met een gratis inleg voor pasgeborenen. Jongeren die een spaarbankboekje openden kregen cadeautjes, zoals bouwplaten en linialen en aan de ouderen werden extra premies in het vooruitzicht gesteld. In de pers werd de Wereldspaardag breed uitgemeten.

Wereldspaardag 1937

Groote drukte aan de NutsSpaarbank,
Veel is er ook dit jaar weer gedaan Om de belangstelling voor den wereldspaardag op te wekken, met de bedoeling een prikkel tot sparen te geven. Het succes is niet uitgebleven. Ook onze Nuts- Spaarbank heeft Zaterdag een drukte gehad, die van directie en personeel alle krachten gevergd hebben om spaarders en adspirant-spaarders te helpen. Wij hebben echter gezien, dat door allen met opgewektheid gewerkt is en de dag is dan ook heel prettig, zonder onaangename voorvallen verloopen.

Er waren oogenblikken, dat de rij menschen zich uitstrekte tot op het trottoir langs den Burgwal, hoewel er aan zes loketten gewerkt werd en voor sommige loketten een geheel gezin tegelijk in behandeling was. Vader of moeder met hun kleuters, allen blakende van spaarzin.

Het was opvallend hoe sterk de jeugd, vooral de schooljeugd, vertegenwoordigd was, glunderend zwaaiend met hun boekje of rinkelend met hun busje.

 

Voor het loket gekomen, waren er bij, die zich opheschen aan den rand, daar ze er anders niet overheen konden kijken en ze toch gaarne wilden zien wat daarachter met hun opgespaarde geld gebeurde. Als ze terugkwamen werd met de kameraadjes de ontvangen verrassing bekeken, bewonderend en verlangend. (Zaterdagavond moest „oom” er aan te pas komen om een puzzle in een der uitgereikte boekjes uit te knobbelen en hij heeft er voor zijn nichtje inderdaad een leerzame spreuk uitgehaald, die we echter niet zullen verraden om andere „ooms” de gelegenheid tot het ontplooien hunner puzzle-talenten niet te ontnemen).
De stapels Kamper Almanakken werden zienderoogen kleiner en stellig heel wat belangstellende blikken zullen Zaterdagavond van den inhoud kennis hebben genomen.
Bij het invallen der duisternis werd het gebouw door honderden lampjes geïllumineerd met fraaie lijnen-uitdrukking, onbewogen zich spiegelend in het stil- glanzende water van den Burgel. De verlichte letters van de woorden „Wereld- spaardag” en „Nuts-Spaarbank” waren een bijna onweerstaanbare uitnoodiging tot wijsgeerig beschouwen. Het was een genot om vanaf den Vloeddijk dit beeld van „rust na een drukken dag” in zich op te nemen.
Het resultaat van dezen spaardag is geweest, dat 1329 posten van inlage werden geboekt met een totaalbedrag van f 34.432. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 145.
Ten slotte kunnen we nog vermelden, dat door de politie den geheelen dag bij en in het gebouw gesurveilleerd werd. Dat zij niet heeft behoeven in te grijpen, maakt de waardeering voor haar medewerking slechts grooter.